Algemene Voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel   4 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel   5 – Prijzen
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Levering
Artikel   8 – Levertijd
Artikel   9 – Verzuim/aansprakelijkheid
Artikel 10 – Ter beschikking gesteld materiaal
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Caroline Glas een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Caroline Glas een aanbod tot het leveren van een dergelijk product heeft gedaan.
  • Product: productie op doek, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Caroline Glas of iedere andere door Caroline Glas aangeboden waar van stoffelijke aard.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Caroline Glas, ten aanzien waarvan Caroline Glas over de al dan exclusieve rechten beschikt.
  • Caroline Glas: Caroline Glas, gevestigd te Lisse, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28093072.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van Caroline Glas, te vinden op Heereweg 137 www.carolineglas.nl.
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Caroline Glas ter beschikking stelt.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Caroline Glas
Handelend onder de naam: Caroline Glas / Galerie Het Heerenhuis

Vestigingsadres:
Caroline Glas
Heereweg 137
2161 BA Lisse (NL)

Postadres:
Caroline Glas
Heereweg 137
2161 BA Lisse (NL)

Telefoonnummer: 06 – 20 23 78 03

Bereikbaarheid:
Op bezoekadres vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur, toegang op afspraak.

E-mailadres: info@carolineglas.nl

KvK-nummer: 28093072
IBAN: NL95 RABO 037 65 71 357  t.a.v. Galerie Het Heerenhuis
BTW-id: NL00205786B80

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Caroline Glas en een klant, en ook op alle door Caroline Glas aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

3.2.
Caroline Glas wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

 

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zijn bestelling online heeft bevestigd en Caroline Glas deze bestelling heeft geaccepteerd.

4.2.
Mocht Caroline Glas de bestelling niet accepteren, zal Caroline Glas het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen.

4.3.
De rechten van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

4.4.
Wijzigingen van een al gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1.
De door Caroline Glas gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs.

5.2
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag ten name van Galerie Het Heerenhuis te Lisse.

  • IBAN: NL95 RABO 037 65 71 357

6.2.
De klant kan, als hij dit wenst, vooruitbetalen. Dit kan ook door middel van iDEAL, Bancontact/Mister Cash, overboeking, Paypal en Creditcard gedaan worden.

6.3.
Het door Caroline Glas geleverde product blijft eigendom van Caroline Glas totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

 

ARTIKEL 7 – LEVERING

7.1
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 8 – LEVERTIJD

8.1.
Het product heeft een levertijd van 5 tot 10 werkdagen. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Caroline Glas van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten.

8.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Caroline Glas.

8.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Caroline Glas niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Caroline Glas pas in verzuim nadat de klant Caroline Glas schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Caroline Glas binnen deze termijn is uitgebleven.

 

ARTIKEL 9 – VERZUIM/AANSPRAKELIJKHEID

9.1.
Indien Caroline Glas ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Caroline Glas terstond de eventueel vooruitbetaalde prijs aan de klant restitueren.

9.2.
In geval Caroline Glas met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Caroline Glas het recht een eventueel al geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restitueren van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

9.3.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Caroline Glas te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Caroline Glas en de klant gesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 10 – TER BESCHIKKING GESTELD MATERIAAL

10.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Caroline Glas. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Caroline Glas zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Caroline Glas te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Caroline Glas niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, onder voorbehoud van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Caroline Glas, onder voorbehoud van voor zover Caroline Glas ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Caroline Glas afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Caroline Glas beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Caroline Glas berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, onder voorbehoud van voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

10.2.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Caroline Glas is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal als deze schade is ontstaan omdat Caroline Glas is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

 

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1.
Caroline Glas accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Caroline Glas door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Caroline Glas voor alle schade die Caroline Glas ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Caroline Glas door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Caroline Glas veroorzaakte kosten.

 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 13 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

13.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 
 
 
 
 
 
Caroline Glas Schilderijen

Huigsloterdijk 379 – 2158 LR Buitenkaag – Nederland
+31 (0)6 20 23 78 03info@carolineglas.nl

VOLG
CAROLINE

© Caroline Glas 2024

Start typing and press Enter to search

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.